Kierunek Geodezja i Kartografia

 

 

W roku akademickim 2014/2015 odbył się szósty nabór na studia na kierunku Geodezja i Kartografia (I stopnia). W połączeniu z uruchamianym od lutego 2015 roku międzywydziałowym kierunkiem studiów Techniki Geodezyjne w Inżynierii (studia II stopnia) to najnowsza oferta dydaktyczna Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ) Politechniki Gdańskiej (PG) – nowoczesna i ukierunkowana na współczesne wymagania gospodarki w zakresie kształcenia specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Geodezja i Kartografia na Politechnice Gdańskiej to gwarancja ciekawych studiów odwołujących się do szerokich możliwości najstarszej uczelni pomorskiej i doświadczenia Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska. Nie bez znaczenia na tok edukacji pozostaje atmosfera Trójmiasta i lokalizacja w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, przez co szczególnego znaczenia nabiera geodezja inżynieryjna w odniesieniu do obsługi inwestycji związanych z inżynierią wodną i szeroko rozumianą hydrotechniką. Na wysoką jakość studiów wpływa także środowisko gospodarcze Pomorza w tym wyspecjalizowane firmy geodezyjne i budowlane oraz zaawansowane rozwiązania geoinformatyczne wdrażane w urzędach gdańskich – w tym mapa numeryczna, TBD, systemy informacji przestrzennej i systemy zarządzania kryzysowego. To w Gdańsku trwają duże i rozwojowe inwestycje w tym budowa stadionu na Euro 2012, rozpoczyna się autostrada A1 czy też będąca w fazie projektowej kolej metropolitarna. Gdańsk jest miastem, w którym działa rafineria, porty morskie oraz międzynarodowe lotnisko. W takim otoczeniu kształcenie przyszłego geodety musi być realizowane z uwzględnieniem oczekiwań przedsiębiorców, więc nieustannie prowadzimy konsultacje na platformie wymiany doświadczeń i współpracujemy z firmami dla dobrej przyszłości naszych absolwentów.

Trójmiasto jest aglomeracją wielu kultur, otwartą na świat i chłonącą nowości. Tutaj można rozwinąć skrzydła nie tylko w ramach studiów i Politechniki Gdańskiej.

Atutem dla jakości kształcenia jest istnienie Geodezji i Kartografii na wydziale o najwyżej pierwszej kategorii naukowej i który posiada kadrę akademicką oraz pełne prawa akademickie, tj. możliwość nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o przyznanie tytułu naukowego profesora w Budownictwie oraz Inżynierii i Ochronie Środowiska.

Na kierunku Budownictwo prowadzono dotychczas specjalność geodezja inżynieryjna i wycena nieruchomości. Specjalność ta stanowiła merytoryczną i logiczną podbudowę do uruchomienia samodzielnego kierunku Geodezja i Kartografia w specjalności geodezja inżynieryjna. Uruchomienie kierunku Geodezja i Kartografia dopełnia ofertę kształcenia i koreluje z prowadzonymi obecnie kierunkami kształcenia Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Oprócz Geodezji i Kartografii na WILiŚ PG można rozpocząć studia na kierunkach: Budownictwo, Inżynieria Środowiska oraz Transport. Od lutego 2015 do tej oferty dochodzi kierunek Techniki Geodezyjne w Inżynierii.

 

Informacje aktualizowane na bieżąco programy studiów znajdują się na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej (formalne i obowiązujące źródło informacji).

 

Rekrutacja na studia

W roku akademickim 2013/2014 forma rekrutacji to konkurs świadectw z przedmiotów

- do wyboru (100 punktów): matematyki, fizyki i astronomii, lub informatyki,

- oraz języka polskiego (10 punktów), języka obcego (10 punktów).
Szczegółowe zasady podane są na stronie rekrutacji Politechniki Gdańskiej.

Rejestracja kandydatów jest prowadzona w serwisie internetowym e-rekrutacja na Politechnice Gdańskiej www.rekrutacja.pg.gda.pl. Pozytywną stroną rekrutacji na PG jest możliwość wniesienia jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w stałej wysokości, niezależnie od liczby kierunków, na których absolwent szkoły średniej będzie próbował zdobyć indeks.

Od roku akademickiego 2012/2013 w konkursie świadectw nie jest brana pod uwagę geografia.

W roku akademickim 2013/2014, podobnie jak w latach 2009-2012, na kierunku Geodezja i Kartografia WILiŚ przygotował 70 miejsc na bezpłatnych studiach stacjonarnych (zajęcia realizowane w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku, po ok. 24-29 godzin zajęć tygodniowo) i 70 miejsc na płatnych studiach niestacjonarnych (zajęcia realizowane od piątkowego popołudnia do niedzieli, opłata wyniesie ok. 2200-2500 zł/semestr - szczegółowe informacje w umowie o studiach i dziekanacie WILiŚ).

Rekrutacja jest prowadzona w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości zgodnie uchwałami Senatu PG oraz dokumentami przedstawionymi na stronie http://www.rekrutacja.pg.gda.pl/?sec=40

 

Sylwetka Absolwenta kierunku Geodezja i Kartografia na Politechnice Gdańskiej

Absolwent studiów będzie posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Pozna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiądzie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografii. Absolwent opanuje znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Zdobędzie umiejętność określania i ewidencjonowania stanu własności Ziemi oraz pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map zasadniczych, ewidencyjnych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Nabędzie umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

 

Geodezyjne wykształcenie politechniczne buduje istotne predyspozycje u absolwentów do podejmowania prac związanych z geodezją inżynieryjną w budownictwie, inżynierii środowiska oraz transporcie, a w swej istocie tok kształcenia ukierunkowany jest na budowanie predyspozycji do pełnienia funkcji rezydenta geodety na nawet największych inwestycjach budowlanych. Jednocześnie program studiów jest tworzony z uwagą na istotne dla rozwoju gospodarki krajowej kierunki działań: budowę dróg i infrastruktury drogowej, modernizację linii kolejowych w tym budowę szybkich kolei, rozbudowę lotnisk i portów, konstrukcji wodnych w tym morskich, a także realizację budownictwa przemysłowego związanego z energetyką (w tym źródłami ekologicznymi i energią atomową), przesyłem paliw oraz rewitalizacją i rozbudową obszarów miejskich. Mamy świadomość, że są to trudne studia, ale warte poświęceń dla uzyskania szerokich horyzontów na rynku pracy.

 

Studia zapewnią przygotowanie do pracy w: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i budowlanych, administracji oraz prowadzenia własnych firm i zespołów specjalistycznych, a także w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Pracodawcy uczestniczą w kształtowaniu koncepcji kształcenia poprzez konsultacje w ramach platformy wymiany doświadczeń HEVELIUS przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz realizację wspólnych zadań (tzw. projektów studenckich), dzięki czemu kwalifikacje absolwenta mogą być lepiej dostosowane do oczekiwań rynku pracy.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia oraz, po uzupełnieniu różnic programowych, na kierunkach pokrewnych.

 

Standardy nauczania i wymogi studiów są zgodne z sugestiami Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) w zakresie definicji geodety.

 

Wykształcenie zdobywane w ramach studiów geodezji i kartografii na specjalności geodezja inżynieryjna obejmie swym zasięgiem dziedziny nauki i specjalizacje reprezentowane na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Szczególnym obszarem badawczym reprezentowanym przez Wydział są realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budowlami hydrotechnicznymi realizowanymi w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego. Wskazanie kierunku geodezja i kartografia, a w nim na geodezję inżynieryjną jest naturalnym efektem działalności dydaktycznej prowadzonej w Katedrze i Zakładzie Geodezji WILiŚ od ponad 60 lat.

 

Sylwetka absolwenta jest zgodna z uregulowaniami zawartymi w standardach kształcenia oraz strukturą kwalifikacji absolwenta wraz z przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego, tzw. deskryptorami efektów kształcenia, tzn. określone cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specyficzne uzyskiwane przez absolwentów odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem oraz wspomagają dążenie do kontynuacji kształcenia przez całe życie.

 

Zapraszamy na nasze studia!

To nie będą łatwe studia. Ale zbudują one podstawy do Twojego zawodowego doświadczenia. Będziemy dbać, by dyplom Politechniki Gdańskiej na kierunku Geodezja i Kartografia zapewnił dostanie życie Tobie i Twoim Bliskim, a studia okazały się niezapomnianą przygodą, której będą Tobie zazdrościć studenci innych uczelni.

 

Kontakt

Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej
www.wilis.pg.gda.pl

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 347 17 16
faks 58 347 20 44
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. 58 348 67 06
e-mail:
rekrutacja-ilis@pg.gda.pl